VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]Marius Ulozas - riaditeľ Ústavu pre výskum a analýzu politík (Litva)

O projekte – Daj o sebe vedieť! (Make yourself heard).

Cieľom tohto projektu je budovať kapacity miestnych organizácií mládeže v Turecku, Litve, Poľsku, Bulharsku, na Cypre, Slovensku, Slovinsku, Rumunsku na tému advokácie, aby sa účinne začala ovplyvňovať miestnu a národnú politiku.

[:en]Marius Ulozas, director of Institute for policy research and analysis (Lithuania)

about the project Advocate- make yourself heard”

The purpose of this project is to empower/build the capacities of local youth NGOs in Turkey, Lithuania, Poland, Latvia, Bulgaria, Cyprus, Slovakia, Slovenia, Romania in advocacy in order to effectively influence local and national policies.

[:][:sk]

Výsledky, ktoré sa chcú dosiahnuť:

Zapojený som do práce s mládežou takmer desať rokov, a posledných niekoľko rokov som sa sústredil na rozvoj politiky mládeže v Európe a na budovanie kapacít mimovládnych mladistvých organizácii, aby sa stali vokálnými zástupcami mládežníckych potrieb.

Seminár bol financovaný Litovskou národnou agentúrou komisie Európskej Mládeže v akcii, ktorá podporuje mladistvú mobilitu a neformálne vzdelávanie. Viac informácii o programe sú poskytnuté na: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

Tomuto projektu sa alokalizovalo 9 partnerov z rôznych európskych krajín: Litvy, Turecka, Lotyšska, Bulharska, z Kypru, Slovenska, Slovínska, Rumunska a Poľska. Niektoré organizácie sú národné rady mládeže - zástupcovia mládeže na národnej úrovni v Bulharsku, Slovinsku a Rumúnsku. Ostatné organizácie pracujú v rôznych oblastiach súvisiacich s mládežou a mali záujem na vybudovanie kapacít aby sa uplatnilo zastupiteľstvo efektívne.

Je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku. Zúčastnil som sa na niekoľkých seminároch v roku 2003 a dostal som inšpiráciu sa učiť, zvýšovať povedomie verejnosti o problematiky mládeže.

To ma viedlo k aktivite v rámci Medzinárodnej organizácie mládeže „Mládež pre výmenu a porozumenie“, neskôr - Európske fórum mládeže a litovskej Národnej rady mládeže. Teraz pracujem ako tréner, zúčastňujem sa na viac ako 70 vzdelávacích aktivít každý rok.

Pri práci s mládežou som navštívil viac ako 40 krajín v Európe i štáty mimo Európy. Bol som účastníkom na mnohých konferenciach v Číne a Etiopii. To mi pomohlo, aby som sa zoznámil s mnohými zaujímavými a inšpirativnými ľuďmi, nadobudnúť povedomie citlivosti a globálnych problémov. Medzinárodná spolupráca je skvelý spôsob, ako sa dozvedieť o problematík sveta, spoznať lepšie seba a ostatných.

Začal som svoju medzinárodnú mládežnícku prácu, predovšetkým v oblasti kultúrnej výmeny a riešení konfliktov, ale primárne sa zameriavam na rozvoj mládežníckej politiky, výskumu a budovanie kapacít mimovládnych mládežníckych organizácii. Hlavným cieľom je posilňovanie dialógu medzi rôznými hierarchickými stupňami.

Dare to dream big, make the most of your time, take up the challenges coming your way, and enjoy it!

ulozas[:en]

The results we are aiming to achieve are:

Youth NGOs in the these countries have skills and knowledge to actively engage in decision making processes at national and local level; 2. Increased knowledge/understanding of youth NGOs with regards to national/European laws and policies concerning youth; 3. Established contacts/networks between youth NGOs at international level; 4. Advocacy actions implemented and run by youth NGOs locally; 5. Increased awareness among general public on relevant youth issues, especially with regards to marginalized groups. 6. Increased communication between public authorities and youth NGOs with regards to relevant youth policies.

I am involved in youth NGO work for almost a decade now, and last few year have concentrated on youth policy development in Europe and building capacity of youth NGOs to become vocal representatives of youth needs.

Training course has been financed by Lithuanian National Agency of European Commission programme Youth in Action, which supports youth mobility and non-formal education activities. More about the programme: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

This project pulled together 9 partners from different European countries: Lithuania, Turkey, Latvia, Bulgaria, Cyprus, Slovakia, Slovenia, Romania and Poland. Some of the organizations are National youth councils – representatives of youth on the national level in Bulgaria, Slovenia, Romania. Other organizations are working in different youth related fields and were interested to build capacity to advocate effectively.

It is very difficult to answer this question I participated in couple of seminars back in 2003 and got inspired to continue learning, raising public awareness about youth related issues. This led me to become active within International youth organization Youth for Exchange and Understanding, later – European youth forum and Lithuanian National Youth council. Now working as a trainer, I run around 70 educational activities every year.

With youth work and training related activities I have visited more than 40 countries in Europe and beyond, have moderated conferences from China to Ethiopia. This helped to meet a lot of interesting and inspiring people, thought to be culturally sensitive and aware of global issues. International cooperation is a great way to learn about world, others and first and foremost- yourself.

I have started my international youth work mainly in cultural exchange and conflict resolution areas, but now mainly concentrate in youth policy development, youth research, and youth NGOs capacity building areas. The main aim is to support youth friendly policy development and strengthen dialogue between decision-makers and young people.

Dare to dream big, make the most of your time, take up the challenges coming your way, and enjoy it!

 

ulozas[:]