VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

O Veľvyslanectve

Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky je organizácia zastupujúca občanov Slovenskej republiky v zahrahraničí na území Slovenskej Republiky. Bolo založené v júli roku 2012 ako prvá obdobná inštitúcia v celej Európe.

Veľvyslanectvo mládeže SR nie je viazané na činnosť Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky a operuje nezávisle od štátnych orgánov a organizácií a pracuje vo forme o. z.

About the Embassy

About the Embassy

Establishment of Youth Embassy of Slovak Republic (YESR) is an institution representing the citizens of Slovak Republic abroad and in the territory of Slovakia. It was established in July 2012 as a first organisation sui generis in Europe.

The Youth Embassy of SR is not connected to the activities of the Ministry of Foreign Affairs of Slovak Republic and government authorities and operates independently within a form of a c. a.

Hlavné ciele VMSR

Main objectives of YESR

Podpora a promovanie aktívneho občianstva, tolerancie a neformálneho vzdelávania.
Budovanie kľúčových kompetencií u mladých ľudí a zvýšenie ich šance uplatniť sa na trhu práce.
Informovanie mládeže o možnostiach, ktoré vyplývajú z ich statusu občana Európskej Únie.
Vytváranie lokálnych, národných a medzinárodných projektov
Motivovanie a podporovanie mladých ľudí.
Vzdelávanie a vysielanie aktívnych mladých ľudí na zahraničné výmeny a tréningy.
Spolupráca so slovenskými a zahraničnými vládnymi aj mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s mládežou.
Zastupovanie mládeže v styku s inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni.

Main objectives of YESR

Main objectives of YESR

To support and promote active citizenship, tolerance and non-formal education.
To build young people's key competences and make them more attractive for the labor market.
To inform young people about opportunities they have as citizens of European Union.
To create local, national and international projects.
To motivate and support young people.
To educate and delegate active young people to youth exchanges, trainings and conferences.
To co-operate with Slovak and foreign governmental and non-governmental organisations working with youth.
To represent youth in connection with national and international institutions.

Osobné stretnutie je možné realizovať po dohodne e-mailom alebo telefonickom kontakte.

Meetings by appointment through e-mail or phone.

Partneri

Partners

Kontakt

Contact

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

In case of any questions, please contact us.

office@vmsr.sk

Daniel Csúr

Prezident
President
Vedie Veľvyslanectvo od roku 2012
Leading the Embassy since 2012
president@vmsr.sk
+421 902 126 561
envelopephone-handset